Authorized representative

Chúng tôi nhận đại diện thực hiện công việc, giao dịch theo ủy quyền của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.