Litigation

Chúng tôi thực hiện hoạt động Tranh tụng để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiêp và cá nhân tại các cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan công an, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân) và Trọng tài thương mại.  Trong đó chúng tôi tham gia tranh tụng chuyên sâu trong các lĩnh vực sau : 

 

Dân sự

  • Tranh chấp về: sở hữu, đất đai, nhà ở.

  • Tranh chấp về: hợp đồng, lao động.

  • Tranh chấp về: thừa kế, hôn nhân và gia đình.

  • Các vụ, việc dân sự khác.

Kinh doanh thương mại

  • Tranh chấp hợp đồng.

  • Tranh chấp công ty, thành viên công ty.

  • Các vụ, việc kinh doanh thương mại khác.