Dịch vụ pháp lý khác

 • Đại diện theo ủy quyền.
 • Tọa đàm, phổ biến pháp luật.
  • Tổ chức các chương trình tọa đàm chia sẻ về kinh nghiệm, kỹ năng nghề luật và kiến thức pháp luật áp dụng vào điều kiện thực tế của từng Doanh nghiệp; Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và những thay đổi của pháp luật tác động đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.
 • Tư vấn phát triển nguồn lực
  • Tư vấn xây dựng văn hóa Doanh nghiệp thông qua các chính sách, quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn trong quản trị doanh nghiệp.
  • Tư vấn xây dựng chương trình quản trị và phát triển nguồn nhân lực qua hệ thống chuẩn mực pháp lý, các giá trị và năng lực cốt lõi của một Doanh nghiệp.
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý hỗ trợ cho việc xây dựng, triển khai chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp.