Tọa đàm, phổ biến pháp luật

Tổ chức các chương trình tọa đàm chia sẻ về kinh nghiệm, kỹ năng nghề luật và kiến thức pháp luật áp dụng vào điều kiện thực tế của từng Doanh nghiệp; Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và những thay đổi của pháp luật tác động đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.